Phoenix Group

 

Politica de confidentialitate

 1. Informatii generale

  Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. PHOENIX GROUP S.R.L., cu sediul în Municipiul Arad, C-lea A. Vlaicu, nr. 267, județul Arad, având codul unic de înregistrare nr. RO 1678746 și număr de ordine în registrul comerțului nr. J02/1295/1991, în calitate de operator de date cu caracter personal. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de https://www.myphoenix.ro.

 2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

  În calitatea dumneavoastră de vizitator al https://www.myphoenix.ro operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, (nume și adresă de E-mail) în măsura în care ne contactați în acest fel.

 3. Scopurile și temeiurile de prelucrării

  În calitatea dumneavoastră de vizitator al https://www.myphoenix.ro operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a vă răspunde întrebărilor dumneavoastră cu privire la serviciile ce le oferim privitor la activitatea noastră specifică desfășurată. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. PHOENIX GROUP S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Siteului, dar mai ales pentru soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor personale pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, dar nici nu vom avea cum să vă răspundem întrebărilor, sesizărilor ori reclamațiilor dumneavoastră.

 4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

  În principiu, S.C. PHOENIX GROUP S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

  Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. PHOENIX GROUP S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră numai către persoane împuternicite care sprijină deținătorul https://www.myphoenix.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

  • pentru administrarea Site-ului;
  • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.
 6. Transferul datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal furnizate către S.C. PHOENIX GROUP S.R.L. nu sunt transferate în afara României și nici în țări terțe din afara spațiului U.E. ori organizații internaționale.

 7. Drepturile de care beneficiați

  În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

  1. dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. PHOENIX GROUP S.R.L. conform celor descrise în prezentul document;
  2. dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. PHOENIX GROUP S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
  3. dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. PHOENIX GROUP S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
  4. dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  5. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  6. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  7. în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  8. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  9. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  10. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. PHOENIX GROUP S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
  11. dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  12. persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  13. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  14. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  15. persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  16. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către deținătorul https://www.myphoenix.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  17. dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  18. în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului https://www.myphoenix.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul https://www.myphoenix.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  19. în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
  20. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  21. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: maftei.iulian@protonmail.com.
 

Powered by Icetech. Copyright © Phoenix Group SRL, toate drepturile rezervate.